जेव्हा मौलाना रुमी आपल्यातील ‘मी’ला नष्ट करतात!

तुर्कस्थानच्या कोण्या एका शहरात, मौलाना जलालुद्दीन लोकांना तत्त्वज्ञान सांगत. मस्जिदमध्ये भाषण देत. दिवसभर पुस्तकं वाचत बसत. मौलाना असूनही त्यांच्या विद्वत्तेपुढे भले भेले झुकत. तेथील सुलतान देखील त्यांचा आदर करीत, त्यांची भेट घेण्यापूर्वी त्यांना विचारात घेत.

तर असे हे मौलाना

पुढे वाचा